பசியின்மை

பசியின்மை ( குழந்தைகளுக்கும்,பெரியவர்களுக்கும் ) ஒரு துண்டு சுக்கைத் தோல் நீக்கி, கால் லிட்டர் நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து,

The Impact of Sinus Fluids on Headache

Grandma’s cure #2 – Headache Due to Sinus Fluids Viral infection such as cold and

How to get glowing skin naturally

Carrot Infused Coconut Oil For Glowing Soft Skin

How to get glowing Soft Skin using carrot and coconut oil Carrots are rich in

The Problem with Praise: Why Praise is Not Good

The Problem With Praise and What Can You Do? How Can Praise Be Bad for

Teen Talk

Kids’ Talk -1:Teens’ Doubts and Parents’ Response

Ms. Diksha Venkatesh is a young adult who talks about the common doubts that arises

Gestational Diabetes – Myths and Facts You Need To Know – FAQs

Gestational Diabetes FAQs – Facts and Myths FAQ – 1: How does gestational diabetes occur?

Digital Detox Tips for Children

Digital Detox Tips For Children

Digital Detox Tips For Children Technology addiction can be just as harmful as drug addiction.

A Mom’s Talk – 1 by Madhura Panse

Post Partum depression – reality or simply a mystery? “Don’t be sad, it will affect

error

Enjoyed this blog? Please spread the word :)